Kódex stránky porovnat.sk

 
1. Porovnávanie produktov jednotlivých poskytovateľov služieb

Vstupné údaje. Pri porovnávaní produktov pripojenia na internet, TV alebo telefónie („produkty“) používa prevádzkovateľ stránky údaje o produktoch jednotlivých poskytovateľov („služieb“), ktoré získava z ich verejne dostupných materiálov, ako tlačové správy, internetové stránky, vydané tlačové materiály.
Prevádzkovateľ stránky má za cieľ a vynakladá úsilie na to, aby v jeho databáze boli všetky relevantné produkty a údaje o ich parametroch, cene a prípadných akciách boli úplné, správne a aktuálne. Nezaručuje sa však voči užívateľom stránky, ani poskytovateľom služieb za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o produktoch a nepreberá zaň zodpovednosť.
V prípade, že viete o potrebe korigovať určité údaje na stránkach, prosím, kontaktujte prevádzkovateľa stránky prostredníctvom admin@porovnat.sk.  

Poskytovatelia služieb. Snahou prevádzkovateľa stránky je zahrnúť do porovnávania všetkých poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú služby na adrese zadanej užívateľom stránky. Prevádzkovateľ stránky si však vyhradzuje právo neposkytovať informácie o poskytovateľovi alebo o jeho určitom produkte, ak to uzná podľa vlastného uváženia za vhodné, najmä  z dôvodu predchádzania možnému porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže alebo poškodenia oprávnených záujmov užívateľov alebo prevádzkovateľa stránky.

Výsledky porovnávania. Cieľom porovnávania je vyhodnotiť najlacnejší produkt na základe porovnateľných parametrov, a to tých, ktoré užívateľ zadá do formuláru vyhľadávania. Pri porovnávaní nie sú zvýhodňované produkty žiadneho z poskytovateľov.

Porovnávanie produktov je založené na porovnaní ich priemernej mesačnej ceny po dobu viazanosti. Konečná cena služby pre klienta však môže byť vyššia v dôsledku ďalších nákladov na realizovanie pripojenia v mieste dodania služby.
Pri zadávaní údajov do porovnávacieho systému dbá prevádzkovateľ na to, aby výsledok porovnávania bol čo najobjektívnejší. Podrobnosti o produkte, ktoré môžu byť pri voľbe produktu rozhodujúce, pričom niektoré z nich nemusí byť možné porovnať, uvádza prevádzkovateľ v okne detaily produktu.
Prevádzkovateľ priebežne kontroluje aktuálnosť produktov a údajov o nich a zapracováva do porovnávania aj údaje o aktuálnych akciách poskytovateľov služieb.

Pri výbere najvhodnejšieho (nielen najlacnejšieho) produktu je tiež potrebné zohľadniť ďalšie faktory okrem ceny, ako kvalita, rozsah ponuky, rýchlosť a stálosť pripojenia. Konečnú spokojnosť užívateľa napokon môžu ovplyvniť aj ďalšie skutočnosti pri poskytovaní služieb (zákaznícky servis). Pri voľbe vhodného typu pripojenia a ostatných parametrov pomôžu užívateľom texty na tejto stránke alebo operátori telefonického centra.

Napriek transparentnosti vzorca pre porovnávanie a starostlivosti o aktuálnosť a úplnosť zadávaných údajov, ako aj predchádzaniu zvýhodňovania jednotlivých poskytovateľov služieb, výsledok porovnávania je subjektívnym odporúčaním prevádzkovateľa o najlacnejšom (nie najvhodnejšom) produkte. Prevádzkovateľ postupuje pri prevádzkovaní porovnávacieho systému na základe odbornej znalosti odvetvia a produktov a vynakladá primeranú starostlivosť, aby výsledky porovnávania boli čo najobjektívnejšie, nepreberá však voči užívateľom stránky pri poskytovaní tejto bezplatnej služby zodpovednosť za ujmu, ktorá im môže vzniknúť využitím výsledkov vyhľadávania (napr. v dôsledku neaktuálnosti alebo opomenutia určitých produktov alebo údajov).

Platená inzercia. Na stránke sa môže vyskytovať platená inzercia aj na produkty poskytovateľov služieb, ktoré sú predmetom porovnávania. Platená inzercia je na stránke odlíšená graficky, jej umiestnením alebo označením.


2. Užívateľ stránky

Služby vyhľadávania produktu sú bezplatne dostupné všetkým užívateľom stránky, takisto ako možnosť telefonického poradenstva. Registrovaní užívatelia majú navyše možnosť nechať si bezplatne na e-mail alebo poštovú adresu zasielať informácie týkajúce sa produktov, hodnotiť na stránke produkty a objednávať si služby.

Ak pri registrácii poskytol registrujúci sa užívateľ prevádzkovateľovi stránky osobné údaje (napríklad z jeho e-mailovej adresy vyplýva jeho meno a priezvisko), tieto budú použité výhradne za účelom uvedeným v znení súhlasu, ktoré sa zobrazuje pri registrácii v okne pri navedení kurzora na slová podrobnosti udelenia súhlasu.


3. Obsah stránky

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo zo stránky odstrániť akýkoľvek príspevok, a taktiež zrušiť registráciu užívateľa, pokiaľ to uzná za vhodné, a to najmä v prípade, že prejavy užívateľa alebo využívanie stránky užívateľom budú, alebo by podľa uváženia prevádzkovateľa stránky mohli byť, v rozpore so zákonom, pravidlami hospodárskej súťaže alebo dobrými mravmi (zákonom zakázané prejavy, nekalá súťaž, vulgárne prejavy).

Prevádzkovateľ stránky nezasahuje do textu príspevkov užívateľov zverejnených na stránke žiadnym spôsobom a po žiadnej stránke, s výnimkou ich úplného odstránenia. Príspevky užívateľov preto treba pokladať za osobné názory daného užívateľa a skutočnosti v nich uvádzané za neoverené tvrdenia bez akéhokoľvek vzťahu k prevádzkovateľovi stránky. Prevádzkovateľ stránky sa nezaručuje za správnosť, primeranosť a pravdivosť vyjadrení alebo tvrdení obsiahnutých v príspevkoch a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť.
Ak sa domnievate, že určitý príspevok je potrebné odstrániť, prosím, kontaktujte prevádzkovateľa stránky prostredníctvom admin@porovnat.sk